Aleksandar Despić

Akademik i predsednik SANU, hemičar i tehnolog, redovni profesor Beogradskog univerziteta, naučnik medjunarodnog ugleda Aleksandar Despić rodjen je 6. januara 1927. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, a potom i studije na Tehnološkom fakultetu, gde je i diplomirao 1951. godine. Magistarsku tezu odbranio je 1954. godine, a doktorsku disertaciju 1955. godine na Imperial College of Science and Technology u Londonu.

Najveći deo svog radnog veka proveo je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju, u svim zvanjima, od asistenta do redovnog profesora. Od 1957. do 1959. godine radio je kao stariji naučni saradnik na Pensilvania University u Filadelfiji. Učestvovao je na naučnim skupovima i držao predavanja po pozivu Čehoslovačke akademije nauka, Akademije nauka SSSR-a, Bugarske akademije nauka, Američkog elektrohemijskog društva, a na poziv Udruženja Britanskih univerziteta obišao je pet univerziteta u Engleskoj i održao predavanja o svom radu. Medjunarodna naučna saradnja koju je ostvario Aleksandar Despić značajna je i kao lična afirmacija i kao afirmacija srpske nauke u svetu. Rezultati njegovog naučnog rada, prikazani u brojnim vodećim inostranim i domaćim časopisima, značajni su ne samo u teorijskom smislu, već imaju i veliku važnost u praktičnoj primeni. Despićeva tehnička rešenja u oblasti inženjerske elektrohemije sadržana su u 27 patenata, medju kojim su četiri zaštićena u SAD, a jedan u Velikoj Britaniji.

Kao izuzetan naučnik i predavač, priznat i prihvaćen u svetskim naučnim krugovima, biran je u članstvo inostranih akademija i naučnih društava. Osim toga, svojim idejama, inicijativama i posvećenošću ostavio je neizbrisiv trag u radu brojnih ustanova. Izmedju ostalog, bio je predsednik i počasni predsednik Srpskog hemijskog društva i Unije hemijskih društava Jugoslavije, osnivač i upravnik Muzeja nauke i tehnike, direktor Galerije nauke i tehnike, član Naučnog saveta Republike Srbije i naučni savetnik Centra za elektrohemiju IHTM.

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti za dopisnog člana izabran je 1965, a za redovnog 1974. godine, kada je u 47-oj godini života postao najmladji redovni član SANU. Dugi niz godina obavljao je odgovorne poslove kao potpredsednik Akademije. Životno delo akademika Aleksandra Despića zaokruženo je izborom za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, na čijem čelu je bio u periodu od 1994. do 1998. godine. Dobitnik je brojnih društveno-naučnih priznanja i nagrada. Ostao je posvećen nauci i svojim idejama do poslednjeg dana. Preminuo je 7. aprila 2005. godine u Beogradu.