Dragoslav Marinković

Akademik, biolog i genetičar, Dragoslav Marinković rodjen je 21. januara 1934. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Na grupi Biologija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1957. godine. Na matičnom fakultetu radio je kao asistent, magistrirao je iz oblasti ekologije, a 1965. godine je doktorirao iz oblasti populacione genetike. Bio je na usavršavanju na Rokfelerovom univerzitetu u NJujorku i na Kalifornijskom univerzitetu u Dejvisu.

Predavao je Genetiku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je prošao sva zvanja od docenta do redovnog profesora 1981. godine. Kao aktivni naučnoistraživački radnik Dragoslav Marinković bio je član većeg broja naučnih društava u svetu i našoj zemlji. Niz godina bio je član Američkog društva za unapredjenje nauka, Društva za genetiku ponašanja, kao i Društva za proučavanje evolucije. Bio je i član Osnivačkog saveta Evropskog društva za evoluciju sa sedištem u Cirihu, jedan od osnivača Saveza društava genetičara Jugoslavije, kao i dugogodišnji aktivista, potpredsednik i predsednik Srpskog biološkog društva.

Rezultate svog istraživačkog rada profesor Marinković saopštio je na nizu medjunarodnih i nacionalnih kongresa i simpozijuma. Publikovao je više od 200 naučnih radova, napisao dva univerzitetska udcbenika, više priručnika za nastavu genetike, a koautor je u 23 srednjoškolska udcbenika.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1997, a za redovnog 2003. godine. Izmedju ostalog u Akademiji je bio zamenik sekretara Odeljenja hemijskih i bioloških nauka i član radne grupe za pisanje Srpske enciklopedije. Počasni je predsednik Nacionalnog komiteta za bioetiku Uneskove komisije Republike Srbije sa sedištem u SANU.

Za svoj nastavni i naučni rad akademik Dragoslav Marinković je do sada dobio brojne nagrade i priznanja.