Nikša Stipčević

Akademik, istoričar književnosti, profesor univerziteta, filolog i kulturolog Nikša Stipčević rodjen je 14. avgusta 1929. godine u Splitu. Nakon završene osnovne škole porodica Nikše Stipčevića preselila se u Beograd, gde je on upisao Drugu mušku gimnaziju. Školovanje je nastavio nakon Drugog svetskog rata na Filozofskom fakultetu, gde je 1953. godine na Romanskoj grupi diplomirao italijanski jezik i književnost.

U početku je radio u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka, a par godina kasnije izabran je za stalnog asistenta na Katedri za romanske jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kao lektor za srpskohrvatski jezik radio je na Sorboni tokom pet semestara. Doktorat nauka je stekao 1965. godine disertacijom „Književni pogledi Antonija Gramšija” na Filološkom fakultetu. Na katedri za italijanski jezik i književnost, koja je odredila njegov životni put, prošao je sva zvanja, do izbora za redovnog profesora 1976. godine. Kao profesora i istraživača književnog nasledja posebno ga je privlačilo moderno zanimanje za razdoblje srednjeg veka i baroka, kao i komparativno izučavanje italijanske i srpske književnosti, o čemu svedoče i njegova dela.

Pored predavanja, obavljao je i brojne druge dužnosti na fakultetu, univerzitetu i drugim kulturno-naučnim ustanovama. Bio je generalni sekretar Udruženja univerzitetskih nastavnika i vanuniverzitetskih naučnih radnika, član Univerzitetskog saveta, član Upravnog odbora Matice srpske, stalni član saradnik Matice srpske, član Upravnog odbora Srpske književne zadruge i Zadužbine Ive Andrića, član Upravnog odbora Vukove zadužbine, dekan Filološkog fakulteta u dva mandata, direktor Biblioteke SANU, član Predsedništva SANU, predsednik Upravnog odbora Radio-televizije Srbije. Osim toga bio je i specijalni izaslanik Predsednika SRJ Dobrice Ćosića u Rimu 1992/1993. godine, proširivši tako svoju delatnost i na diplomatiju.

Za dopisnog člana SANU izabran je 1983. godine, a za redovnog 1994. godine.

Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Preminuo je u Beogradu 12. juna 2011. godine.