Obren Blagojević

Akademik, pravnik i ekonomista Obren Blagojević rodjen je u Dulutu, u Minesoti 14. novembra 1912. godine. U vreme Balkanskih ratova porodica mu se vratila iz SAD u Pivu gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Nikšiću sa odličnim uspehom. Tokom studija na Pravnom fakultetu u Beogradu istakao se svojim naučnim radovim, dobio je nagrade i priznanja, a svoje studije je krunisao odličnim uspehom. Diplomirao je 1935. godine. Nakon položenog ispita na doktorskom kursu iz ekonomsko-finansijske grupe nauka na Pravnom fakultetu, dobio je stipendiju Francuske vlade. Studije nastavlja u Parizu gde radi na pripremi doktorske teze. Po povratku u Beograd, odbranio je doktorsku disertaciju „Sociološko objašnjenje i aktuelni značaj furijerizma” 1940. godine.

Sve vreme Drugog svetskog rata proveo je kao član Narodnooslobodilačkog pokreta. Obavljao je razne partijske dužnosti, a pred kraj rata biva postavljen za poverenika za finansije na ostrvu Vis. Rukovodio je poslovima oko zamene novca. Posle oslobodjenja obavljao je dužnost pomoćnika saveznog ministra za finansije, bio je guverner Narodne banke FNRJ i imao je značajan uticaj u izgradnji finansijskog, bankarskog i budcetskog sistema. Zastupao je Jugoslaviju na godišnjim skupštinama Medjunarodne banke za obnovu i razvoj i Medjunarodnog monetarnog fonda u Londonu 1947. i Vašingtonu 1948. godine. Posle pokretanja nastave na Beogradskom univerzitetu izabran je za honorarnog nastavnika na Pravnom fakultetu za predmet Finansijski sistem FNRJ. Krajem 1948. godine osudjen je na zatvorsku kaznu zbog saradnje sa Informbiroom.

Posle izlaska iz zatvora 1956. godine, radio je u Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu kao naučni savetnik i načelnik za agrarne odnose i ekonomsku politiku u poljoprivredi. Zbog zdravstvenih razloga 1965. godine je penzionisan. Nekoliko godina kasnije nastavio je da se bavi pedagoškim radom kao redovni profesor na Pravno-ekonomskom fakultetu u Nišu. Posle razdvajanja ekonomskog i pravnog fakulteta, prešao je na novoosnovani Ekonomski fakultet i postao šef Katedre opšte ekonomije i direktor Instituta za ekonomska istraživanja.

Za dopisnog člana SANU izabran je 1974, a za redovnog 1981. godine. Posle izbora za dopisnog člana, Obren Blagojević uključio se u rad Akademije, njenih odbora i drugih tela, a posebno Odeljenja društvenih nauka, gde je jedno vreme bio zamenik sekretara. Član Crnogorske akademije nauka i umetnosti postao je 1991. godine. Nosilac je vojnih i civilnih odlikovanja, društvenih i naučnih nagrada i priznanja. Preminuo je u Beogradu 30. novembra 2001. godine.