Petar Miljanić

Akademik, inženjer elektrotehnike, meteorolog, izumitelj i konstruktor, Petar Miljanić rodjen je 17. avgusta 1927. godine u Beogradu. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beogradu. Dalje školovanje prekinuo je Aprilski rat 1941. godine. Sa porodicom je otišao iz Beograda i utočište potražio u Crnoj Gori. Od 1943. godine učestvovao je u Partizanskom oslobodilačkom pokretu.

Po povratku u Beograd završio je gimnaziju i upisao se na Elektrotehnički fakultet. Tokom studija zaposlio se u Institutu Nikola Tesla. Diplomirao je 1953. godine, a doktorsku disertaciju sa temom „Servo sistemi u električnim merenjima” odbranio je 1957. godine. Na Mašinskom fakultetu prošao je sva zvanja od docenta do redovnog profesora 1970. godine. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu uveo je novi predmet Energetski pretvarači. I pored nastavničke delatnosti nije prekidao rad u Institutu Nikola Tesla. Konstruisao je mnoge uredjaje za potrebe Elektroindustrije i Elektroprivrede. Od 1975. godine radio je kao savetnik u Institutu Mihailo Pupin gde je sa saradnicima konstruisao najtačniji instrument za merenje naizmenične snage. Učestvovao je u konstrukciji elektronskog brojila koje je proizvedeno u Srbiji i montirano u više od 400.000 domaćinstava. Saradjivao je i sa Nacionalnim zavodom za istraživanja Kanade, gde je konstruisao više preciznih mernih instrumenata, od kojih je Kalibrator za naizmenične struje i snagu medju najtačnijim instrumentima te vrste u svetu. Objavio je preko trideset zapaženih naučnih radova, više od stotinu drugih publikacija i udcbenika.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umetnosti izabran je 1968. godine, a za redovnog 1976. godine. Sekretar Odeljenja tehničkih nauka bio je dugi niz godina. Profesor Petar Miljanić konstruktor je najtačnijih instrumenata za merenje struje i električne snage koji se koriste u skoro svim nacionalnim i drugim vrhunskim mernim laboratorijama u svetu. Izumitelj je strujnih komparatora, elektromagnetnih struktura pomoću kojih je tačnost uporedjivanja jednosmernih i naizmeničnih struja povećana više od deset puta. Naučnik velike radne energije, akademik Petar Miljanić se stvaralaštvom bavio do kraja života. Preminuo je 16. februara 2015. godine u Beogradu.