Vidojko Jović

Akademik, geolog, profesor univerziteta Vidojko Jović rodjen je 2. septembra 1956. godine u Pirotu. Osnovnu školu završio je u Bavaništu u južnom Banatu, gde se njegova porodica preselila. Upravo u osnovnoj školi zavoleo je hemiju koja je dalje odredila i obeležila njegov životni put. Hemijsko-tehnološko-tehničku školu završio je u Pančevu, a potom je upisao studije na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 1975. godine. Diplomirao je 1980. godine na smeru za petrologiju i geohemiju. Zvanje doktora geoloških nauka stekao je 1990. godine disertacijom „Geohemija bioesencijalnih mikroelemenata u procesima površinskog raspadanja kredno-tercijarnih vulkanita Srbije”.

Radio je u Geozavodu, u Institutu za nemetale, odakle je 1985. godine prešao na Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu. Na putu od asistenta do redovnog profesora 2003. godine studentima je predavao nekoliko predmeta. Bio je na usavršavanju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i na specijalizaciji u Škotskoj, u Makoli institutu za proučavanje zemljišta. Naučna delatnost profesora Jovića obuhvata oblasti geologije, geohemije i mineralogije, petrologiju, petroarheologiju i istoriju geologije. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima i bio učesnik na medjunarodnim naučnim skupovima.

Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 2003. godine, a od 2009. je redovni član Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke. Aktivni je član brojnih naučnih društava u Srbiji, SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji i Belgiji. Predsednik Upravnog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu i Upravnog odbora Vukove zadužbine, član Saveta Hemijskog fakulteta, predsednik Odbora za kras i speleologiju i sekretar Odbora za geohemiju SANU, samo su neke od funkcija akademika Vidojka Jovića. Za svoj naučni i društveni doprinos dobitnik je značajnih priznanja i nagrada.