Vladimir Kostić

Akademik i neurolog, univerzitetski profesor, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić rodjen je 18. oktobra 1953. godine u Beogradu. Nakon gimnazije završio je Medicinski fakultet na Beogradskom univerzitetu 1978. godine, kao student generacije.

Akademsko usavršavanje dr Kostića počelo je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, na smeru neurobiologija. Od 1980. godine radio je u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Rezultat njegovog istraživanja problema moždanih udara bila je doktorska disertacija „Izučavanje metabolizma prostaglandina u ishemiji mozgaˮ koju je odbranio 1986. godine. Radio je i usavršavao se u inostranim istraživačkim i akademskim institucijama, u Middlesex Hospital u Londonu, u Institutu za neurologiju Kolumbija Univerziteta u NJujorku i Medicinskom fakultetu u Haifi u Izraelu. U naučnom radu dr Vladimira Kostića zastupljeno je uporedno eksperimentalno i kliničko istraživanje fenomena i bolesti sa kritičnom primenom rezultata eksperimentalnih ispitivanja na kliničku praksu. Orijentisao se na degenerativne bolesti nervnog sistema i postigao izuzetne naučne i istraživačke rezultate u dijagnozi i terapiji Parkinsonove, Alchajmerove, Hantingtonove i Vilsonove bolesti.

Bibliografija dr Kostića obuhvata više stotina naučnih radova objavljenih u vodećim domaćim i svetskim časopisima. Član je brojnih naučnih društava u zemlji i inostranstvu. Izmedju ostalog član je Srpskog lekarskog društva, Naučnog društva Srbije, Svetskog udruženja neurologa, Evropskog udruženja neuroloških društava, Svetske neurološke federacije, Kraljevskog medicinskog društva Velike Britanije, Američke neurološke akademije i mnogih drugih. Održao je više desetina predavanja po pozivu na medjunarodnim sastancima i na inostranim univerzitetima. Predsedavao je velikom broju sekcija na medjunarodnim sastancima i učestvovao u brojnim projektima u naučnim centrima širom sveta. Bio je direktor Klinike za neurologiju KCS i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Za dopisnog člana Odeljenja medicinskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2000, a za redovnog 2006. godine. Redovni je profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predsednik je Srpske akademije nauka i umetnosti od 2015. godine. Za postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu dobitnik je značajnih nagrada.