Vladimir Pantić

Akademik, veterinar, profesor univerziteta Vladimir Pantić rodjen je 5. aprila 1921. godine u Medjulužju kod Mladenovca. Gimnaziju je pohadjao u Državnoj realci u Beogradu, Arandjelovcu, Smederevskoj Palanci i Prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu, gde je i maturirao. Interesovanje prema prirodnim naukama opredelilo ga je da upiše Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zemunu. Medjutim, početak Drugog svetskog rata i okupacija zemlje prekinuli su studije. Krajem 1944. godine priključio se narodnooslobodilačkoj borbi. Do demobilizacije 1946. godine najveći deo vremena proveo je u veterinarskoj službi.

Iskustvo koje je stekao u vojsci navelo ga je da promeni odluku. Ispisao se sa Poljoprivrednog fakulteta i upisao na Veterinarski fakultet u Beogradu. Već tokom studija Vladimir Pantić je počeo da se bavi istraživačkim radom sa kolegama, pa je tako dva puta nagradjen univerzitetskom nagradom za naučni rad studenata. Po diplomiranju, 1950. godine, izabran je za asistenta za predmet Histologija sa embriologijom na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je 1954. godine. Usavršavao se i sticao nova iskustva u prestižnim istraživačkim institucijama u Minsteru, Tuluzu, Alforu, Kopenhagenu, Stokholmu, Upsali i Londonu. Rad u laboratorijama sa najmodernijom opremom i razgovori sa nekim od najeminentnijih imena tadašnje svetske nauke, odredili su i pravac naučnih istraživanja profesora Pantića. Opredelio se za naučni metod upotrebe elektronske mikroskopije, pa je tako postao jedan od pionira njenog uvodjenja u Jugoslaviji i Srbiji. Bavio se citološkim i biohemijskim istraživanjima u raznovrsnim oblastima biološke nauke.

Prošao je sva nastavnička zvanja na Veterinarskom fakultetu u Beogradu do 1972. godine kada je izabran za redovnog profesora i postavljen za šefa Katedre za histologiju i embriologiju. Na Veterinarskom fakultetu bio je i dugogodišnji član Saveta, Veća i raznih komisija. Osnovao je Laboratoriju za elektronsku mikroskopiju Instituta za primenu nuklearne energije u poljoprivredi, veterinarskoj medicini i šumarstvu, kao i Laboratoriju za citologiju i embriologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stankovićˮ. Bio je član i predsednik više naučnih udruženja u zemlji i inostranstvu, izmedju ostalog predsednik Srpskog biološkog društva, Društva veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije, Društva za elektronsku mikroskopiju Srbije, počasni predsednik Evropskog društva za uporednu endokrinologiju, potpredsednik Medjunarodne fondacije za biohemijsku endokrinologiju, itd.

Profesor Vladimir Pantić izabran je za dopisnog člana Odeljenja prirodno-matematičkih nauka SANU 1970, a za redovnog člana SANU 1984. godine. Bio je sekretar Odeljenja prirodno-matematičkih nauka, član Predsedništva SANU i član više odbora Akademije. Za svoj naučni doprinos dobitnik je brojnih priznanja i nagrada.

Preminuo je 19. maja 2006. godine u Beogradu.