Vojislav Korać

Akademik, istoričar arhitekture profesor univerziteta Vojislav Korać rodjen je 6. juna 1924. godine u Debelom Brdu, u Lici gde je pohadjao osnovnu školu. Gimnaziju je učio u Subotici, Korenici, Sremskim Karlovcima i Beogradu, gde je maturirao. Studije je započeo na Visokoj školi arhitekture u Pragu, a završio na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1959. godine, sa temom „Graditeljska škola Pomorja”. Radio je u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka, odakle je prešao na Filozofski fakultet, na Odeljenje za istoriju umetnosti. Prošao je sva zvanja od docenta do redovnog profesora na predmetu Istorija arhitekture. Značajan trag ostavio je u Institutu za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, gde je radio na organizaciji naučnog i stručnog rada, a obavljao je i dužnost upravnika.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1981, a za redovnog 1989. godine. Bio je stalni član i saradnik Matice srpske, Društva konzervatora Srbije i Hrišćanskog arheološkog društva u Atini, a u okvirima SANU predsednik Hilandarskog odbora, urednik Hilandarskog zbornika i član brojnih drugih odbora. Od najranijih radova istraživačka interesovanja akademika Vojislava Koraća bila su usmerena prema srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi, temama iz istorije vizantijske arhitekture i arhitekture susednih zapadnoevropskih područja. Bio je učesnik mnogobrojnih arheoloških istraživanja u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, kao i niza naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Ostvario je veliki doprinos u proučavanju spomenika srpske srednjovekovne kulture. Za svoj naučni i pedagoški rad dobitnik je brojnih nagrada i društvenih priznanja. Preminuo je u Beogradu 29. oktobra 2010. godine.